Trước miếu nghèo khổ, sau miếu giàu có - Daktra

Trước miếu nghèo khổ, sau miếu giàu có

TRƯỚC MIẾU NGHÈO KHỔ, SAU MIẾU GIÀU CÓ

Có một câu tục ngữ mà phần lớn những người nghiên cứu phong thủy đều nghe qua, đó là: “Trước miếu nghèo khổ, sau miếu giàu có, ở bên trái hoặc ở bên phải miếu xuất hiện quả phụ”.

Ý nghĩa của câu này là khi chọn mua nhà, ngôi nhà ở trước mặt của miếu sẽ không tốt, nó chủ định nghèo khổ.

Còn khi sống ở phía bên trái hoặc phía bên phải của miếu sẽ như thế nào? Nó chủ định hại chết nam chủ nhân, chỉ còn lại nữ chủ nhân trong nhà, do đó mới có câu là ở bên trái hoặc ở bên phải miếu xuất hiện quả phụ.

Còn câu “sau miếu giàu có” lại tràn ngập vấn đề, chùa miếu là nơi tụ tập nhiều cô sát (cô hồn âm linh), vì thế sao lại nói sống ở phía sau miếu sẽ được giàu có? Khi mọi người đi cúng tại chùa miếu, có người sẽ vái lạy ở phía sau của bạn, chẳng lẽ khi đó bạn là hoàng đế nên người khác cần phải triều bái? Chuyên gia đã đổi câu này thành sau miếu cô độc”, khi đó nguyên cả câu sẽ là: “Trước miếu nghèo khổ, sau miếu cô độc, ở bên trái hoặc ở bên phải miếu xuất hiện quả phụ”. Như thế mới phù hợp với nguyên tắc phong thủy.

Khi nhà bị bức ép sẽ thoái tài – Phong thủy chọn nhà

Lưu ý khi nhà ở gần đình chùa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *